Нашата експертиза в проучванията и анализите

Разполагаме с компетенции и богат набор от инструменти както в количествените, така и в качествените изследвания. За всеки индивидуален проект използваме най-подходящата комбинация от методи и инструменти за проучвания. Нарекли сме тази рамка САТ – contextual analytics toolbox:

Етнографско мислене

Стратезите ни винаги са активни участници във всяка стъпка на изследователския процес: от определянето на целите на проучванията, през работата на терен, до оформянето на откритията, които да послужат за основата на успешна стратегия.

Водещото в този начин на работа е етнографското мислене: мисловните процеси и модели, които етнографи и антрополози развиват чрез практиката си. За разлика от традиционните форми на приложни изследвания, като анкети и фокус групи, етнографията – изучаването на хора и култури от гледна точка на субекта– е насочена към дълбоко разбиране на ежедневния живот на хората, върху които се фокусира. Това се прави чрез разнообразие от методи: чрез теренна работа, провеждана в контекста на ежедневието на хората; чрез прилагането на всеобхватен поглед върху ежедневните дейности, взаимодействията и практиките, които се срещат в тези контексти; чрез интерпретиране на поведенията; чрез идентифициране на ценностите и значенията, които на свой ред изграждат културните конструкции, в които се наблюдават тези поведения. (Елени, не ме убивай за това последното изречение, опитах, но не успявам още да го опростя)

Етнографското мислене ни помага да осмисляме човешката сложност във всичките ѝ аспекти, да достигнем до дълбоки културни прозрения и да видим нещата от повече гледни точки.

Бранд стратегиите, които разработваме винаги тръгват от хората, стъпват на дълбоко разбиране на човешкото поведение и нужди.

 

Три основни етапа в нашия процес на проучвания:

1. Дизайн на проучването:

В този етап определяме фокуса на същинската проучвателна фаза – кои въпроси да зададем и с какви методи и инструменти би било най-добре да стане това. За тази цел, имайки предвид крайните цели на проекта, правим анализ на наличната към този момент информация (в най-честия случай това са проучвания и данни, които клиентите ни споделят, доклади от източници като НСИ, Euromonitor и др., както и анализ на тенденциите в категорията). В резултат дефинираме следващите стъпки и териториите, в които да се фокусира анализът ни, за да имаме задълбочено разбиране както за категорията, така и за хората.

2. Разбиране в дълбочина:

В този етап осъществяваме същинските проучвания в две основни направления: количествени и качествени изследвания. Отличителното в подхода ни са етнографските методи (включено наблюдение, контекстуални интервюта и др.), които ни позволяват да извличаме човешки прозрения, въплатени и осмислени от нас в преживяването на терен, заедно с хората, които обследваме. Те ни дават въможността да достигнем до задълбочено разбиране за същността и динамиките на културния и социален контекст, който определя поведението на хората  – както в качеството им на част от обществото, така и като потребители на продукти и услуги.

На следващ етап количествените измервания на откритията от теренните проучвания ни помагат при дефинирането на потенциала на пазара, позиционирането на бранда и т.н.

3. Извеждане на ключови открития

Заключителният етап в нашите проучвания представлява осмисляне на всички открития и данни, събрани по време на първите две фази и поставянето им в рамката, която ще залегне в основата на страгическия проект. Инструментариум за откриване на инсайти

Методите и инструментариума, с които се отличаваме:

–       Анализ на категорията продукти или услуги – анализ на налични данни и информация от различни източници (НСИ, Евростат, Еуромонитор, доклади на изследователски компании относно тенденции, развитие на пазарите и т.н.) имаме достъп до глобални бази данни +

–       Social listening – анализ на съдържанието, генерирано от потребителите в социалните медии proprietary

–       Budoar– методология за изследване на потребителски нагласи, специално разработенаот групата Publicis на международно ниво–представлява провеждането на фокус групи в онлайн общности, създадени и модерирани с цел събиране на първоначални хипотези за потребителско поведение

–       Иконометричен анализ – анализ на данни относно различни променливи, които влияят на продажбите на дадена категория, на база на които правим различни прогнози като период на медийна ефективност, оптимални инвестиции в медийния микс и др. Методът позволява да се правят прогнози и анализ на сценарии „какво-ако“ за всяка тествана променлива и бъдещият ѝ ефект върху продажбите.

–       Touch points – Изследователски инструмент, специално разработен от ZenithМedia, чрез който получаваме сравними показатели във всички точки за контакт на потребители с различни марки продикти или услуги. Помага ни в разработването на стратегии за използване на най-ефективните consumer journeys за дадена марка.

–       Theoremus уеб базирана платформа, с помощта на която правим задълбочен анализ на аудиториите.